ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Các bút toán hạch toán vào cuối tháng.

học kế toán tại thanh hóa

Xin chào các bạn!

Hôm nay KẾ TOÁN ATC sẽ hướng dẫn Các công việc kế toán cần làm vào cuối tháng để các bạn dễ quản lý công việc của mình hơn nhé!

Hàng tháng các bạn sẽ phải thực hiện làm bảng tính lương và các khoản trích bảo hiểm theo lương.

=> Sau đó Căn cứ vào bảng tính lương này các bạn hạch toán chi phí tiền lương nêu trên là bảng tính lương hàng tháng như sau:

học kế toán tại thanh hóa

học kế toán tại thanh hóa Xin chào các bạn!Hôm nay KẾ TOÁN ATC sẽ hướng dẫn Các công việc kế toán cần làm vào cuối tháng để các bạn dễ quản

học kế toán tại thanh hóa

  1. Hạch toán tiền lương phải trả cho Người lao động:

Nợ TK 6421: Tổng lương của bộ phận bán hàng (Thông tư 200 sử dụng TK 641)
Nợ TK 6422: Tổng lương của bộ phận quản lý (Thông tư 200 sử dụng TK 642)
Nợ TK 154: Tổng lương của bộ phận sản xuất (Thông tư 200 sử dụng TK 622/623/627)

Có TK 334: Tổng lương phải trả cho CNV

  1. Hạch toán các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trong kỳ:

    2.1. Tính vào chi phí Doanh nghiệp

    (Phần trích mà doanh nghiệp phải chịu 21,5%)

Nợ TK 6421: Tổng số trích BH cho bộ phận bán hàng (Thông tư 200 sử dụng TK 641)
Nợ TK 6422: Tổng số trích BH cho bộ phận quản lý (Thông tư 200 sử dụng TK 642)
Nợ TK 154: Tổng số trích BH của bộ phận sản xuất (Thông tư 200 sử dụng TK 622/623/627)

Có TK 3383: Tổng số tiền phải đóng BHXH (Tổng lương Tham gia BH x 17,5%)
Có TK 3384: Tổng số tiền phải đóng BHYT (Tổng lương Tham gia BH x 3%)
Có TK 3385: Tổng số tiền phải đóng BHTN (Tổng lương Tham gia BH x 1%) (Thông tư 200 sử dụng TK 3386)

học kế toán tại thanh hóa

2.2. Trích BH trừ vào lương nhân viên:

Nợ TK 334: Tổng số trích trừ vào lương của Người lao động (10,5%)
Có TK 3383: Lương đóng BH x 8%
Có TK 3384: Lương đóng BH x 1,5%
Có TK 3385: Lương đóng BH x 1% (Thông tư 200 sử dụng TK 3386)

2.3 Trích Kinh phí Công đoàn tính vào Chi phí Doanh nghiệp

Nợ TK 6421: Tổng số trích KPCĐ cho bộ phận bán hàng (Thông tư 200 sử dụng TK 641)

Nợ TK 6422: Tổng số trích KPCĐ cho bộ phận quản lý (Thông tư 200 sử dụng TK 642)

Nợ TK 154: Tổng số trích KPCĐ của bộ phận sản xuất (Thông tư 200 sử dụng TK 622/623/627)

Có TK 3382: Tổng Lương đóng BH x 2%

3. Hạch toán số tiền thuế TNCN phải nộp (nếu có) cho Người lao động

Hàng tháng các bạn sẽ phải lập bảng tính thuế TNCN cho toàn bộ người lao động đã được trả lương trong tháng. Các bạn có thể tham khảo tại đây: Mẫu bảng tính thuế thu nhập cá nhân

=> Sau đó nếu có phát sinh số thuế TNCN phải nộp thì các bạn đứa số tiền thuế này lên bảng tính lương cho từng người lao động để khấu trừ vào lương trước khi chi trả.

=> Số tiền thuế TNCN đó sẽ được hạch toán như sau:

Nợ TK 334: Tổng số thuế TNCN khấu trừ vào lương cho NLĐ

Có TK 3335: Tổng số thuế TNCN phải nộp

học kế toán tại thanh hóa

  1. Các bút toán khác liên quan đến lương, BH, thuế TNCN:

4.1.  Khi trả lương: Căn cứ vào chứng từ thanh toán cho NLĐ, hạch toán:

Nợ TK 334: Số tiền đã trả

Có TK 111 hoặc 112 : Số tiền đã chi trả

4.2. Khi nộp tiền bảo hiểm: Căn cứ vào chứng từ nộp BH về cơ quan bảo hiểm, hạch toán:

Nợ TK 3383: Số tiền BHXH đã nộp
Nợ TK 3384: Số tiền BHYT đã nộp
Nợ TK 3385: Số tiền BHTN đã nộp (Thông tư 200 sử dụng TK 3386)

Có TK 111 hoặc 112: Tổng số tiền đã nộp nộp

4.3. Nộp tiền Kinh phí Công đoàn: Căn cứ vào chứng từ nộp KPCĐ về Liên đoàn lao động quận/huyện, hạch toán:

Nợ TK3382: Số tiền KPCĐ đã nộp

Có TK111/ hoặc TK112: Số tiền phải nộp

học kế toán tại thanh hóa

4.4. Nếu công ty các bạn thuộc diện kê khai thuế TNCN theo tháng và có phát sinh số thuế TNCN phải nộp trong tháng thì Khi nộp tiền các bạn căn cứ vào giấy nộp tiền để hạch toán:

Nợ 3335: Số thuế TNCN đã nộp

Có 111/112: Số tiền thuế TNCN đã nộp

  1. Nếu công ty bạn thuộc diện phải kê khai thuế GTGT theo tháng thì phải thực hiện tính và hạch toán kết chuyển thuế GTGT theo tháng:

Xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và số thuế GTGT đầu ra (so sánh đối chiếu với tờ khai thuế GTGT)

Nợ TK3331
       Có TK133
Theo giá trị nhỏ

Chi tiết về cách tổng hợp số liệu cũng như thực hiện bút toán này, các bạn xem tại phần dưới (các bút toán theo quý)

học kế toán tại thanh hóa

6. Hạch toán chi phí trích khấu hao tài sản cố định:

Cuối mỗi tháng, các bạn cần lập bảng tính khấu hao tài sản cố định. Chi tiết về mẫu và cách lập các bạn xem tại đây: Cách lập bảng tính trích khấu hao TSCĐ theo mẫu trên Excel

Sau đó, căn cứ vào bảng tính khấu hao đó các bạn thực hiện hạch toán:

Nợ TK 6421: Số khấu hao kỳ này của bộ phận bán hàng (Thông tư 200 sử dụng TK 641)

Nợ TK 6422: Số khấu hao kỳ này của bộ phận quản lý (Thông tư 200 sử dụng TK 642)

Nợ TK 154: Số khấu hao kỳ này của bộ phận sản xuất (Thông tư 200 sử dụng TK 623/627)

Có TK 214: Tổng khấu hao đã trích trong kỳ

học kế toán tại thanh hóa

học kế toán tại thanh hóa Xin chào các bạn!Hôm nay KẾ TOÁN ATC sẽ hướng dẫn Các công việc kế toán cần làm vào cuối tháng để các bạn dễ quản

học kế toán tại thanh hóa

  1. Hạch toán chi phí trả trước:

Khi phát sinh các chi phí thực hiện phục vụ cho nhiều kỳ sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện phân bổ cho từng kỳ

Chi tiết về mẫu và cách lập các bạn xem tại đây: Cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước theo mẫu trên Excel

=> Sau khi hoàn thành bảng phân bổ vào cuối mỗi tháng, các bạn cứ cứ vào đó để hạch toán chi phí:

Nợ TK 6421: Số chi phí phân bổ kỳ này của bộ phận bán hàng (Thông tư 200 sử dụng TK 641)

Nợ TK 6422: Số chi phí phân bổ kỳ này của bộ phận quản lý (Thông tư 200 sử dụng TK 642)

Nợ TK 154: Số chi phí phân bổ kỳ này của bộ phận sản xuất (Thông tư 200 sử dụng TK 623/627)

Có TK 242: Tổng chi phí phân bổ trong kỳ

học kế toán tại thanh hóa

  1. Hạch toán giá vốn hàng bán:

Đối với các công ty tính giá vốn (đơn giá xuất kho) theo phương pháp đích danh hay nhập trước xuất trước thì ngay tại khi bán hàng chúng ta đã xác định được giá vốn và hạch toán chi phí giá vốn cùng với bút toán doanh thu rồi

Nhưng đối với các công ty áp dụng phương pháp tính giá xuất kho là bình quân gia quyền thì phải đến cuối tháng các bạn mới tính được đơn giá xuất kho bình quân

học kế toán tại thanh hóa

Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: Cách tính đơn giá xuất kho của hàng tồn kho

Để hạch toán được bút toán giá vốn bình quân thì các bạn cần tính ra giá vốn tại bảng tổng hợp nhập xuất tồn. Chi tiết các bạn xem tại đây: Cách lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn trên Excel

Khi đã tính được giá vốn bình quân các bạn sẽ hạch toán:

Nợ TK 632: giá vố hàng bán

Có TK 156: hàng hóa

Nếu công ty các bạn có thực hiện nhập xuất kho Nguyên Vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm thì các bạn cũng cần thực hiện tính đơn giá xuất kho cho các hàng tồn kho này tương tự như hàng hóa để lấy số tiền đơn giá xuất kho các bút toán xuất kho.

Chúc các bạn thành công!

học kế toán tại thanh hóa

Nếu bạn đang có nhu cầu học thêm kế toán, mời bạn tham gia khóa học của chúng tôi:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

học kế toán tại thanh hóa

Noi dao tao ke toan thuc hanh tot nhat tai Thanh Hoa

Dia chi dao tao ke toan thuc hanh tot nhat o Thanh Hoa

Địa chỉ đào tạo kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Địa chỉ đào tạo kế toán thực hành ở Thanh Hóa

Nơi đào tạo kế toán thực hành tốt nhất tại Thanh Hóa

Noi dao tao ke toan thuc hanh tot nhat o Thanh Hoa

Lớp đào tạo kế toán thực hành tốt nhất tại Thanh Hóa

Lop day ke toan hang dau tai Thanh Hoa

Trung tam day kế toan uy tin tai Thanh Hoa

Nơi dạy kế toán tại Thanh Hóa

Trung tam day kế toan thuc te tai Thanh Hoa

Lop dao tao ke toan uy tin o Thanh Hoa

Nơi đào tạo kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Trung tâm kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Lop dao tao kế toan uy tin tai Thanh Hoa

Nơi đào tạo kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Lop dao tao kế toan thuc te tai Thanh Hoa

Dia chi ke toan uy tin o Thanh Hoa

Trung tam ke toan hang dau tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan hang dau o Thanh Hoa

Noi dao tao ke toan thue tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan thue o Thanh Hoa

Noi dao tao ke toan thue o Thanh Hoa

Học kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Trung tam kế toan cap toc tai Thanh Hoa

Học kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán thuế tại Thanh Hóa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo