ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Cách hạch toán Tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Thông tư 133

Trung tam ke toan o thanh hoa

Tài khoản 353 theo thông tư 133 được hạch toán như thế nào? Cùng kế toán ATC tìm hiểu ngay hôm nay nhé!

Trung tam ke toan o thanh hoa Tài khoản 353 theo thông tư 133 được hạch toán như thế nào? Cùng kế toán ATC tìm hiểu ngay hôm nay nhé!
Trung tam ke toan o thanh hoa

 CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 353 – QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI THEO THÔNG TƯ 133.

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 353 và các tài khoản liên quan. Căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 353 và các tài khoản liên quan. KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau:

  1. Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi khi trích lập quỹ.

a) Khi tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm (phần để lại cho doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534).

b) Khi quyết toán năm được duyệt, số quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích thêm, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534).

  1. Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại đơn vị cấp dưới.

a) Số quỹ khen thưởng, phúc lợi do đơn vị cấp trên đã cấp xuống hoặc sẽ được cấp xuống, kế toán đơn vị cấp dưới, ghi:

Nợ các TK 111, 112, (được cấp bằng tiền)

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ khác (1368) (sẽ được cấp)

Có TK 353 –  Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532).

Trung tam ke toan o thanh hoa Tài khoản 353 theo thông tư 133 được hạch toán như thế nào? Cùng kế toán ATC tìm hiểu ngay hôm nay nhé!
Trung tam ke toan o thanh hoa

b) Phản ánh khoản phải thu của đơn vị cấp dưới phải nộp cho đơn vị cấp trên về quỹ khen thưởng phúc lợi, kế toán đơn vị cấp trên, ghi:

Nợ TK 136 ­ Phải thu nội bộ (1368)

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng phúc lợi

  1. Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại đơn vị cấp trên.

Khi cấp trên cấp quỹ khen thưởng, phúc lợi cho đơn vị cấp dưới, kế toán đơn vị cấp trên, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534)

Có các TK 111, 112.

  1. Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi khi sử dụng quỹ cho cán bộ nhân viên, ủng hộ thiên tai, hỏa hoạn, chi từ thiện.

a) Tính tiền thưởng phải trả cho công nhân viên và người lao động khác trong doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531).

Có TK 334 – Phải trả người lao động.

b) Doanh nghiệp dùng quỹ phúc lợi để chi trợ cấp khó khăn, chi cho công nhân viên và người lao động nghỉ mát, chi cho phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có các TK 111, 112.

c) Trường hợp doanh nghiệp dùng thành phẩm, hàng hóa để khen thưởng cho nhân viêntrong việc tổng kết thi đua cuối năm hoặc dùng thành phẩm để sử dụng cho phúc lợi tập thể, mẫu giáo, y tế, câu lạc bộ của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

d) Dùng quỹ phúc lợi ủng hộ các vùng thiên tai, hỏa hoạn, chi từ thiện… ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có các TK 111, 112.

  1. Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi liên quan đến TSCĐ

a) Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng quỹ phúc lợi đưa vào sử dụng cho mục đích văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp.

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi

Nợ TK 2111 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá chưa có thuế)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 241, 331,…

Đồng thời ghi: Chuyển nguồn:

Nợ TK 3532 – Quỹ phúc lợi (không bao gồm thuế GTGT)

Có TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (không bao gồm thuế GTGT).

– Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 2111 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá bao gồm cả thuế)

Có các TK 111, 112, 241, 331,…

Đồng thời ghi: Chuyển nguồn:

Nợ TK 3532 – Quỹ phúc lợi (bao gồm cả thuế GTGT)

Có TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (bao gồm cả thuế GTGT).

b) Định kỳ, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, sử dụng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141).

Trung tam ke toan o thanh hoa Tài khoản 353 theo thông tư 133 được hạch toán như thế nào? Cùng kế toán ATC tìm hiểu ngay hôm nay nhé!
Trung tam ke toan o thanh hoa

c) Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, dùng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi.

– Ghi giảm TSCĐ nhượng bán, thanh lý:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị hao mòn)

Có TK 2111 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

– Phản ánh các khoản thu, chi nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

+ Đối với các khoản chi, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ)

Có các TK 111, 112, 334,…

+ Đối với các khoản thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

d) Kế toán chuyển giao tài sản là các công trình phúc lợi.

Trường hợp chuyển giao nhà ở cán bộ, công nhân viên đầu tư bằng nguồn Quỹ phúc lợi của doanh nghiệp cho cơ quan nhà đất địa phương để quản lý, ghi:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị hao mòn)

Có TK 2111 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

  1. Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi liên quan đến hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty.

Trường hợp chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc từ Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành công ty, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3354)

Có các TK 111, 112…

  1. Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi liên quan đến cổ phiếu.

Trường hợp công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng để tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 3531 – Quỹ khen thưởng (mệnh giá)

Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá bán thấp hơn mệnh giá)

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu

Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá bán cao hơn mệnh giá).

Trên đây là bài viết chia sẽ về cách hạch toán tài khoản 353 trong doanh nghiệp. Chúc các bạn ứng dụng thành công!

Trung tam ke toan o thanh hoa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Trung tam ke toan o thanh hoa

Trung tâm dạy kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Noi day ke toan tai Thanh Hoa

Lop hoc ke toan tot nhat o Thanh Hoa

Noi day ke toan o Thanh Hoa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo