ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Cách hạch toán thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

hoc ke toan o thanh hoa

Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế đánh vào các mặt hàng hoặc dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là những hàng hóa, dịch vụ không thật sự cần thiết cho nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của con người và có những tác hại nhất định đến người sử dụng, môi trường, xã hội như: thuốc lá, rượu bia, Kinh doanh vũ trường; Kinh doanh massage, karaoke, Kinh doanh casino…

hoc ke toan o thanh hoa Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế đánh vào các mặt hàng hoặc dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.Đối

hoc ke toan o thanh hoa

Dưới đây, Kế toán ATC sẽ hướng dẫn các bạn cách định khoản hạch toán Tài khoản 3332 – Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

1. Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 3332: sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy

định của pháp luật. Trong giao dịch xuất nhập khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử

dụng cho bên giao ủy thác, không áp dụng cho bên nhận ủy thác.

Kết cấu:
+ Tăng bên Có (số thuế TTĐB phải nộp)

+ Giảm bên Nợ ((số thuế TTĐB đã nộp)
+ Số dư: Có thể ở bên Nợ hoặc Bên Có

+/ Số dư bên Có: Số thuế TTĐB còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.
+/ Số dư bên Nợ (nếu có) của TK 333 phản ánh số thuế TTĐB đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp cho Nhà nước

hoc ke toan o thanh hoa Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế đánh vào các mặt hàng hoặc dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.Đối
hoc ke toan o thanh hoa
  1. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 3332 – Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

 

– Các doanh nghiệp bán sản phẩm, hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ghi nhận

doanh thu không bao gồm thuế TTĐB. Trường hợp không tách ngay được số thuế

tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu thì được ghi nhận doanh

thu bao gồm cả thuế nhưng định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế tiêu

thụ đặc biệt phải nộp.

Trong mọi trường hợp, chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” của Báo cáo kết quả

hoạt động kinh doanh đều không bao gồm số thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng

hóa, cung cấp dịch vụ.

hoc ke toan o thanh hoa Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế đánh vào các mặt hàng hoặc dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.Đối

hoc ke toan o thanh hoa

– Các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc mua nội địa hàng hoá, TSCĐ thuộc diện chịu

thuế tiêu thụ đặc biệt được ghi nhận số thuế phải nộp vào giá gốc hàng nhập kho.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hộ nhưng không có quyền sở hữu hàng

hóa, ví dụ giao dịch tạm nhập – tái xuất hộ bên thứ ba thì số thuế nhập khẩu phải

nộp không được ghi nhận vào giá trị hàng hóa mà được ghi nhận là khoản phải thu

khác.

hoc ke toan o thanh hoa

– Kế toán số thuế TTĐB được hoàn, được giảm thực hiện theo nguyên tắc:

+ Thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, nếu được hoàn ghi giảm

giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán) hoặc giảm giá trị hàng hóa (nếu xuất trả

lại do vay, mượn…);

+ Thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu TSCĐ, nếu được hoàn ghi giảm chi phí khác

(nếu bán TSCĐ) hoặc giảm nguyên giá TSCĐ (nếu xuất trả lại);

+ Thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu hàng hóa, TSCĐ nhưng đơn vị không có

quyền sở hữu, khi được hoàn ghi giảm khoản phải thu khác.

+ Thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được

hoàn, được giảm thì kế toán ghi nhận vào thu nhập khác.

hoc ke toan o thanh hoa Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế đánh vào các mặt hàng hoặc dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.Đối

hoc ke toan o thanh hoa

  1. Cách hạch toán thuế TTĐB trong các trường hợp cụ thể:

 

* Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ:

– Trường hợp tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch

phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao

gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.

hoc ke toan o thanh hoa

– Trường hợp không tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm

giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bao

gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt. Định kỳ khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải

nộp, kế toán ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.

hoc ke toan o thanh hoa

* Khi nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán

căn cứ vào hoá đơn mua hàng nhập khẩu và thông báo nộp thuế của cơ quan có

thẩm quyền, xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ các TK 152, 156, 211, 611,…

Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.

hoc ke toan o thanh hoa

Đối với hàng tạm nhập – tái xuất không thuộc quyền sở hữu của đơn vị, ví dụ

như hàng quá cảnh được tái xuất ngay tại kho ngoại quan, khi nộp thuế TTĐB của

hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác

Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.

* Khi nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt

Có các TK 111, 112.

hoc ke toan o thanh hoa Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế đánh vào các mặt hàng hoặc dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.Đối

hoc ke toan o thanh hoa

* Kế toán hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu:

– Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất hàng hóa, ghi:

Nợ TK 3332 – Thuế TTĐB

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán)

Có các TK 152, 153, 156 (nếu xuất hàng trả lại).

– Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất TSCĐ, ghi:

Nợ TK 3332 – Thuế TTĐB

Có TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (nếu xuất trả lại TSCĐ)

Có TK 811 – Chi phí khác (nếu bán TSCĐ).

– Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nhưng hàng hóa không thuộc quyền sở hữu

của đơn vị, được hoàn khi tái xuất, ghi:

Nợ TK 3332 – Thuế TTĐB

Có TK 138 – Phải thu khác.

hoc ke toan o thanh hoa

* Kế toán thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ

nhưng sau đó được giảm, được hoàn: Khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về số thuế ở khâu bán được giảm, được hoàn, ghi:

Nợ TK 3332 – Thuế TTĐB

Có TK 711 – Thu nhập khác.

* Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, ghi:

Nợ các TK 641, 642

Có các TK 154, 155

Có TK 3332 – Thuế TTĐB.

* Trường hợp nhập khẩu ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác)

– Khi nhận được thông báo về nghĩa vụ nộp thuế TTĐB từ bên nhận ủy thác, bên

giao ủy thác ghi nhận số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, ghi:

Nợ các TK 152, 156, 211, 611,…

Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Khi nhận được chứng từ nộp thuế vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy

thác phản ánh giảm nghĩa vụ với NSNN về thuế tiêu thụ đặc biệt, ghi:

Nợ TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt

hoc ke toan o thanh hoa

Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác)

Có TK 3388 – Phải trả khác (nếu chưa thanh toán ngay tiền thuế TTĐB cho bên

nhận ủy thác)

Có TK 138 – Phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp

thuế TTĐB).

– Bên nhận ủy thác không phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp như bên giao

ủy thác mà chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)

Nợ TK 3388 – Phải trả khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)

Có các TK 111, 112.

Hi vọng bài viết hôm nay mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công nhé!

Nếu bạn đang muốn tìm khóa học kế toán tổng hợp thuế, mời bạn tham khảo khóa học của chúng tôi:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

hoc ke toan o thanh hoa

 

Trung tam ke toan hang dau tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan hang dau o Thanh Hoa

Noi dao tao ke toan thue tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan thue o Thanh Hoa

Noi dao tao ke toan thue o Thanh Hoa

Học kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Trung tam kế toan cap toc tai Thanh Hoa

Học kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán thuế tại Thanh Hóa

Trung tam ke toan thue tai Thanh Hoa

Lớp đào tạo kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Nơi đào tạo kế toán thuế ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Địa chỉ đào tạo kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Dia chi dao tao kế toan uy tin tai Thanh Hoa

Lop hoc ke toan tong hop o Thanh Hoa

Địa chỉ dạy kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Hoc ke toan thue tai Thanh Hoa

Hoc ke toan thue oThanh Hoa

Địa chỉ dạy kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo