ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Doanh thu xuất khẩu, thuế xuất khẩu–Tỷ giá và cách hạch toán kế toán

Học kế toán tại thanh hóa

Khi xuất khẩu thì thời điểm ghi nhận doanh thu, tỷ giá xác định doanh thu và cách hạch toán như

thế nào? Bài viết sau đây kế toán ATC xin thông tin đến bạn nhé!

Học kế toán tại thanh hóa Khi xuất khẩu thì thời điểm ghi nhận doanh thu, tỷ giá xác định doanh thu và cách hạch toán như thế nào? Bài viết
Học kế toán tại thanh hóa
  1. Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu (ra nước ngoài):

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC :

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn

tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

⇒ Như vậy:

–  Thời điểm ghi nhận doanh thu là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan

–  Căn cứ để xác định doanh thu hàng xuất khẩu là Tờ khai hải quan và hóa đơn thương mại.

  1. Tỷ giá tính thuế xuất khẩu, tỷ giá ghi nhận doanh thu xuất khẩu.

2.1. Tỷ giá tính thuế xuất khẩu.

Tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 21, khoản 3 Nghị định 08-2015-NĐCP 

ngày 21/01/2015. Cụ thể như sau:

“Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giá tính thuế là tỷ giá

ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ

phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm tuần trước liền kề

hoặc là tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền trước ngày thứ năm trong trường, hợp ngày

thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ. Tỷ giá này được sử dụng để xác định tỷ giá tính thuế cho các

tờ khai hải quan đăng ký trong tuần.

Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương

Việt Nam công bố tỷ giá thì xác định theo tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số

ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Đối với các ngoại tệ chưa được công bố tỷ giá tính chéo thì xác định theo nguyên tắc tính

chéo giữa tỷ giá đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại

tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Học kế toán tại thanh hóa Khi xuất khẩu thì thời điểm ghi nhận doanh thu, tỷ giá xác định doanh thu và cách hạch toán như thế nào? Bài viết
Học kế toán tại thanh hóa

Tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là tỷ giá được đưa tin mới nhất trên

trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

⇒ Như vậy:

+ Nếu ngoại tệ được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt

Nam công bố tỷ giá: thì tỷ giá xác định trị giá tính thuế là tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình

thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm tuần trước liền kề hoặc nếu thứ năm là ngày lễ, ngày

nghỉ thì lấy tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc  liền trước ngày thứ năm. Tỷ giá này được sử

dụng để xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần.

+ Nếu ngoại tệ không được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương

Việt Nam công bố tỷ giá: Thì xác định theo tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số

ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

+ Nếu ngoại tệ chưa được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam công bố tỷ giá chéo:Thì xác định theo nguyên tắc tính chéo giữa

tỷ giá đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại

tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Lưu ý: Thông thường khi khai Hải quan, thì tỷ giá này đã được Hải Quan tính và ấn

định trên tờ khai của doanh nghiệp, nên khi hạch thuế xuất khẩu kế toán hạch toán

theo số tiền thuế xuất khẩu trên tờ khai Hải quan. Còn doanh thu hàng xuất khẩu, kế toán

xác định lại theo đúng hướng dẫn về doanh thu theo luật thuế.

2.2. Tỷ giá tính doanh thu xuất khẩu

Từ ngày 1/1/2015, theo quy định tại Tại điểm 3, Khoản 4, Điều 2, Thông tư 26/2015/TT-BTC:

“- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng

thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương

mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.”

⇒ Như vậy:Tỷ giá để tính doanh thu xuất khẩu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương

mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm ghi nhận doanh thu.

  1. Cách hạch toán thuế xuất khẩu, doanh thu hàng xuất khẩu:

3.1. Trường hợp thanh toán tiền ngay hoặc trả chậm:

  1. a) Trường hợp tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộptại thời điểm giao dịch phát sinh,

kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế xuất khẩu, ghi:

Nợ các TK 111, 112: Thanh toán ngay tiền ngay (tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi

người nộp thuế mở tài khoản, tại ngày giao dịch)

Nợ TK 131: Trả chậm (tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở

tài khoản, tại ngày giao dịch)

Nợ TK 635: Nếu chênh lệch lỗ tỷ giá

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương

mại nơi người nộp thuế mở tài khoản, tại ngày giao dịch)

Có TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế XK) (tỷ giá trên tờ khai Hải quan)

Có TK 515: Nếu chênh lệch lãi tỷ giá.

  1. b) Trường hợpkhông tách ngay thuế xuất khẩu phải nộptại thời điểm giao dịch phát sinh,

kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm thuế xuất khẩu, ghi:

Nợ các TK 111, 112: Thanh toán ngay tiền ngay (tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại

nơi người nộp thuế mở tài khoản, tại ngày giao dịch)

Nợ TK 131: Trả chậm (tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở

tài khoản, tại ngày giao dịch)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( bao gồm cả thuế XK) (tỷ giá mua vào

của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản, tại ngày giao dịch)

Định kỳ, khi xác định thuế xuất khẩu phải nộp, kế toán ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu ( chi tiết thuế XK) (tỷ giá trên tờ khai Hải quan).

  1. c) Khi nộp thuế xuất khẩu vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu ( chi tiết thuế XK)

Có các TK 111, 112, …

  1. d) Thuế xuất khẩu được giảm, được hoàn ( nếu có), ghi:

Nợ các TK 111, 112, 3333

Có TK 711 –  Thu nhập khác.

Học kế toán tại thanh hóa Khi xuất khẩu thì thời điểm ghi nhận doanh thu, tỷ giá xác định doanh thu và cách hạch toán như thế nào? Bài viết
Học kế toán tại thanh hóa

đ) Khi nhận được tiền thanh toán, ghi:

Nợ các TK 111(1112), 112(1122) (tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp

thuế mở tài khoản, tại ngày nhận tiền)

Nợ TK 635: Nếu chênh lệch lỗ tỷ giá

Có TK 131 (tỷ giá ghi sổ kế toán đích danh từng khách hàng)

Có TK 515: Nếu chênh lệch lãi tỷ giá.

3.2. Trường hợp nhận trước tiền của khách hàng:

  1. a) Trường hợp nhận trước toàn bộ số tiền hàng:

– Khi nhận tiền ứng trước của khách hàng, kế toán ghi theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng

nơi DN chỉ định khách hàng thanh toán, ghi

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122)

Có TK 131 ­ Phải thu của khách hàng.

­ Khi xuất hàng, kế toán ghi theo tỷ giá tại thời điểm nhận trước, ghi:

Nợ TK 131: Tỷ giá đã ghi sổ tại thời điểm nhận trước tiền

Nợ TK 635: Nếu chênh lệch lỗ tỷ giá

Có TK 515: Nếu chênh lệch lãi tỷ giá

Có TK 511: Tỷ giá đã ghi sổ tại thời điểm nhận trước

Có TK 3333: Tỷ giá trên tờ khai Hải quan.

  1. b) Trường hợp nhận trước 1 phần số tiền hàng:

– Khi nhận tiền ứng trước của khách hàng, kế toán ghi theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng

nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán, ghi

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122)

Có TK 131 ­- Phải thu của khách hàng.

­ Khi hoàn thành thủ tục hải quan, kế toán hạch toán như sau:

+ Đối với phần doanh thu tương ứng với số tiền đã nhận trước của người mua, thì ghinhận theo

tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước:

Nợ TK 131 ­ Phải thu của khách hàng (tỷ giá thực tế thời điểm nhận trước)

Có TK 511 (tỷ giá thực tế thời điểm nhận trước)

+ Đối với phần doanh thu chưa thu được tiền, thì ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tếtại thời điểm

phát sinh (tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi DN chỉ định thanh toán tại thời điểm phát sinh):

Nợ TK 131 (tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi DN chỉ định thanh toán tại thời điểm phát sinh)

CóTK 511(tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi DN chỉ định thanh toán tại thời điểm phát sinh)

Có TK 3333 (thuế xuất khẩu) (tỷ giá trên tờ khai Hải quan).

– Khi khách hàng trả nốt số tiền còn lại, ghi:

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi DN chỉ định thanh

toán tại thời điểm phát sinh)

Nợ TK 635: Nếu lỗ tỷ giá hối đoái

Có 131(tỷ giá ghi sổ kế toán đích danh từng khách hàng)

Có TK 515: Nếu lãi tỷ giá hối đoái.

Trên đây là cách hạch toán doanh thu xuất khẩu, chúc các bạn ứng dụng thành công!

Học kế toán tại thanh hóa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Học kế toán tại thanh hóa

Noi hoc ke toan tong hop o Thanh Hoa

Địa chỉ dạy kế toán thực tế tại Thanh Hóa

Địa chỉ dạy kế toán thực tế ở Thanh Hóa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo
Chat với chúng tôi