ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; Hàng dùng để cho,tặng, trả thay lương

Học kế toán tại thanh hóa

Hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu được tính thuế như thế nào? Cách tính giá trị ra sao?

Bài viết sau đây kế toán ATC sẽ thông tin đến bạn nhé!

Học kế toán tại thanh hóa  Hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu được tính thuế như thế nào? Cách tính giá trị ra sao? Bài viết sau đây
Học kế toán tại thanh hóa
  1. Giá tính thuế GTGT.

1.1. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương:

Tại Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, quy định:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất)

dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch

vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Riêng biếu, tặng giấy mời (trên giấy mời ghi rõ không thu tiền) xem các cuộc biểu diễn nghệ

thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, thi đấu thể thao do cơ quan nhà

nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật thì giá tính thuế được xác

định bằng không (0). Cơ sở tổ chức biểu diễn nghệ thuật tự xác định và tự chịu trách

nhiệm về số lượng giấy mời, danh sách tổ chức, cá nhân mà cơ sở mang biếu, tặng

giấy mời trước khi diễn ra chương trình biểu diễn, thi đấu thể thao. Trường hợp cơ sở

có hành vi gian lận vẫn thu tiền đối với giấy mời thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Học kế toán tại thanh hóa  Hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu được tính thuế như thế nào? Cách tính giá trị ra sao? Bài viết sau đây
Học kế toán tại thanh hóa

>>> Như vậy: Theo quy định trên thì giá tính thuế GTGT đối với sản phẩm, hàng hóa

, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương,  giá tính thuế GTGT của

hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

2.2. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tại Khoản 5, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, quy định:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp

luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa,

dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương

mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

  1. a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng

dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu

tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.

Trường hợp chương trình khuyến mại vào tháng 12/2014 không được thực hiện theo đúng

trình tự, thủ tục khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, Công ty TNHH P

phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số sản phẩm tặng kèm khi mua sản phẩm trong tháng 12/2014.

  1. b) Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ

trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã

đăng ký hoặc thông báo.

  1. c) Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua

hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng,

phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.”

>>> Như vậy: Theo quy định trên đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

có 2 trường hợp xảy ra:

– Một là hàng khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại (đăng ký với Sở Công

Thương) thì : Nếu khuyến mại không thu tiền thì giá tính thuế được xác định bằng không (0),

nếu khuyến mại theo hình thức bán hàng, với giá thấp hơn giá bán hàng thì giá tính thuế

GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo,

nếu khuyến mại kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê

khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.

– Hai là hàng khuyến mại không theo quy định của pháp luật về thương mại (không đăng

ký với Sở Công Thương) thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng

để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

  1. Giá trị của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo,

hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, khách hàng, công nhân

viên được tính vào chi phí tính thuế TNDN như thế nào?

Học kế toán tại thanh hóa  Hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu được tính thuế như thế nào? Cách tính giá trị ra sao? Bài viết sau đây
Học kế toán tại thanh hóa

3.1. Trường hợp dùng để để khuyến mại, quảng cáo, cho, biếu, tặng khách hàng:

– Tại Điểm n, Khoản 2, Điều 9 Luật số 14/2008/QH12 của Quốc hội, quy định:

“n) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết,

hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng

của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10%

tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba

năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy

định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá

mua của hàng hóa bán ra;”

– Theo khoản 5, Điều 1 Luật 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu

nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 như sau:

“Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế….

  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

  1. m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết,

hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy

định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá

mua của hàng hoá bán ra;”

– Ngày 26 tháng 11 năm 2014 ban hành Luật số 71/2014/QH13, Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một

số điều theo Luật số 32/2013/QH13.Tại  khoản 4 điều 1 của Luật số 71/2014/QH13, quy định:

“4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9.”  tức bỏ điểm m khoản 2 Điều 9 tại khoản 5, Điều 1 Luật

32/2013/QH13.”

– Mới nhất theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/6/2015 cũng không quy định việc

khống chế đối với khoản chi quà biếu, tặng, cho khách hàng.

>>> Như vậy: Theo quy định trên chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới;

chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán;

chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh

doanh không còn bị khống chế, cứ có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của

pháp luật và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản chi từng lần có giá

trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) là được tính vào chi phí được trừ.

⇒Kết luận:

– Năm 2014: Chi phí khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để

cho, biếu, tặng khách hàng không được vượt quá 15% tổng số chi phí được trừ.

– Từ Năm 2015: Chi phí khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng

để cho, biếu, tặng không bị khống chế mức 15% nữa. (Được trừ toàn bộ nếu có đầy đủ

hóa đơn, chứng từ hợp pháp).

3.2. Trường hợp dùng để để cho, biếu, tặng cán bộ nhân viên:

Đối với trường hợp này thì chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể, căn cứ vào Công văn

9648/CT-TTHT ngày 26/10/2015 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, ghi:

“Trường hợp Công ty mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán

 thì khi phát quà tặng, Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT như bán hàng hóa cho

khách hàng (trước đây Công ty tặng quà cho nhân viên nhưng chưa lập hóa đơn thì nay

được lập hóa đơn bổ sung theo quy định). Chi phí mua quà tặng cho nhân viên thuộc khoản

chi có tính chất phúc lợi nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và tổng số chi có tính chất phúc

lợi không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2015 thì được tính

vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập thuế TNDN (hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20

triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt).”

>>> Như vậy:

– Hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên thì Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT

như bán hàng hóa cho khách hàng.

– Hàng hóa tặng cho nhân viên thuộc khoản chi có tính chất phúc lợi với tổng chi không

vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2015 thì được tính vào chi

phí được trừ khi xác định thu nhập thuế TNDN nếu có nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

và hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chúc các bạn thành công!

Học kế toán tại thanh hóa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Học kế toán tại thanh hóa

Dia chi ke toan hang dau tai Thanh Hoa

Dia chi ke toan hang dau o Thanh Hoa

Nơi dạy kế toán hàng đầu tại Thanh Hóa

Nơi dạy kế toán hàng đầu ở Thanh Hóa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo