ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Hồ sơ thủ tục hoàn thuế GTGT.

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Bạn cần chuẩn bị những hồ sơ, chứng từ gì để gửi lên cơ quan thuế yêu cầu hoàn thuế?

Mời bạn cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

I. Điều Kiện Và Thủ Tục Hoàn Thuế GTGT

Được quy định tại Điều 19 (Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT) Văn bản hợp nhất số

14/VBHN-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày

18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Theo đó điều kiện hoàn thuế GTGT là:

 • Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;
 • Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề)

hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;

 • Có con dấu theo đúng quy định của pháp luật;
 • Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;
 • Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của doanh nghiệp.

Chú ý: Các trường hợp doanh nghiệp đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên tờ khai thuế GTGT thì

không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau.

Thủ tục hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 II. Hồ Sơ Hoàn Thuế GTGT

 1. Hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Danh sách hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu:

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐHNT (ban hàng kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)
 • Hợp đồng mua bán, gia công, tờ khai hải quan, chứng từ thanh toán qua ngân hàng…
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa
 1. Hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

 • Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐHNT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)
 • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT
 1. Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

Thủ tục hoàn thuế GTGT đối với các dự án ODA trong các trường hợp khác nhau

3.1. Đối với Chủ dự án và Nhà thầu chính:

Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT
 • Chủ dự án ODA nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế quản lý trực tiếp địa bàn

nơi thực hiện dự án vào bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuế GTGT đầu vào được hoàn trong

thời gian thực hiện dự án, trường hợp dự án ODA có liên quan đến nhiều tỉnh thì hồ sơ hoàn thúe

GTGT gửi Cục Thuế quản lý trực tiếp nơi chủ dự án đóng trụ sở chính.

 • Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan

thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ hoàn thuế GTGT
 • Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐHNT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐHNT ban hành kèm theo Thông tư 156.
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn

ODA vay ưu đãi được ngân sách nhà nước cấp phát (bản chụp có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người

có thẩm quyền của dự án). Trường hợp hoàn thuế nhiều lần thì chỉ xuất trình lần đầu.

 • Xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODA không hoàn lại

hay ODA vay được ngân hàng nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT

(bản chụp có xác nhận của cơ sở) và việc không được ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng để

trả thuế GTGT. Người nộp thuế chỉ phải nộp tài liệu này với hồ sơ hoàn thuế lần đầu của dự án.

 • Trường hợp nhà thầy chính lập hồ sơ hoàn thuế thì ngoài những tài liệu nêu tại điểm này, còn phải

có xác nhận của chủ dự án về việc dự án không được ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để thanh

toán cho nhà thầu theo giá có thé giá trị gia tăng; giá thanh toán theo kết quả thầu không có thuế giá trị

gia tăng và đề nghị hoàn thuế cho nhà thầu chính.

3.2. Đối với văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA

Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT

Văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị

hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế quản lý địa bàn nơi đặt văn phòng điều hành của dự án vào bất kỳ

thời điểm nào khi phát sinh số thuế GTGT đầu vào được hoàn trong thời gian thực hiện dự án.

Hồ sơ hoàn thuế GTGT
 • Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐHNT (ban hành kèm theo

Thông tư 156/2013/TT-BTC)

 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐHNT ban hành kèm theo

Thông tư 156.

 • Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam với Nhà tài trợ về việc

thành lập Văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận của Văn phòng).

 • Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập Văn phòng đại diện (bản chụp có

xác nhận của Văn phòng).

 1. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam

sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

mua hàng hóa, dịch vụ có thuế GTGT ở Việt Nam để viện trợ không hoàn

lại, viện trợ nhân đạo.

4.1. Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT

Các tổ chức, cá nhân nêu trên nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT vào bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số

thuế GTGT đầu vào được hoàn.

4.2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT

 • Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐHNT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐHNT ban hành kèm theo Thông tư 156.
 • Văn bản phê duyệt các khoản viện trợ của cấp có thẩm quyền (bản chụp có xác nhận của người nộp thuế)
 • Văn bản xác nhận của Bộ Tài Chính (đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách trung ương)

hoặc của Sở Tài Chính (đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách địa phương) về khoản tiền

viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài nêu rõ: tên tổ chức viện trợ, giá trị khoản viện trợ, cơ quan

tiếp nhận, quản lý viện trợ.

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa
 1. Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao

5.1. Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế và thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT

– Các Cơ quan đại diện thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, trong vòng 10 ngày đầu của tháng đầu quý,

lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế của quý trước và gửi hồ sơ cho Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại

giao để xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT.

– Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Cục Lễ tân nhà nước có trách nhiệm xem

xét hồ sơ và xác nhận về đối tượng, danh mục và số lượng hàng hóa, dịch vụ được hoàn thuế GTGT.

Sau khi Cục lễ tân nhà nước đã có xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT, Cục Lễ tân nhà nước chuyển hồ

sơ cho Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết.

– Đối với trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thúe GTGT hoặc hồ sơ hoàn thuế GTGT

được lập không đầy đủ, Cục lễ tân nhà nước gửi trả hồ sơ hoàn thuế cho đối tượng hưởng ưu đãi

miễn trừ ngoại giao trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

5.2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT

– Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐHNT (ban hành kèm theo Thông tư

156/2013/TT-BTC) có xác nhận của Cục lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại Giao.

– Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao theo mẫu

số 01-2/ĐHNT ban hành kèm theo Thông tư này và Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào

dùng cho viên chức ngoại giao tại Việt Nam theo mẫu số 01-3/ĐHNT ban hành theo Thông tư 156.

– Bản gốc kèm theo 02 (hai) bản chụp hóa đơn GTGT có đóng dấu của cơ quan đại diện. Cơ quan thuế

sẽ trả lại các hóa đơn gốc cho cơ quan đại diện sau khi thực hiện hoàn thuế GTGT.

Trên đây là bài viết thông tin đến bạn đọc về bộ hồ sơ yêu cầu hoàn thuế, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Noi day ke toan thuc hanh o Thanh Hoa

Lớp dạy kế toán thuế ở Thanh Hóa

Trung tâm dạy kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Dia chi dao tao ke toan tong hop o Thanh Hoa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo