ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH THẠO

Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho mới nhất

Lớp kế toán thực hành tại thanh hóa

Tại sao kế toán viên cần phải biết khi nào có thể dự phòng giảm giá hàng tồn kho? Ngoài ra, các quy định Luật pháp về vấn đề hạch toán dự phòng

giảm giá hàng tồn kho hiện nay như thế nào? Cập nhật ngay bài viết do kế toán ATC cung cấp đến anh/chị để có thể giải đáp các thắc mắc này nhé!

Lớp kế toán thực hành tại thanh hóa Tại sao kế toán viên cần phải biết khi nào có thể dự phòng giảm giá hàng tồn kho? Ngoài ra, các quy định

Lớp kế toán thực hành tại thanh hóa

  1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là gì?

Giảm giá là gì? – Số tiền được trả bằng cách giảm, trả lại hoặc hoàn trả cho những gì đã được thanh toán hoặc đóng góp. Đó là một loại khuyến mại

mà các nhà tiếp thị sử dụng chủ yếu như các ưu đãi hoặc bổ sung cho việc bán sản phẩm.

Giảm giá là một chiến lược tiếp thị được khá nhiều doanh nghiệp áp dụng thường xuyên nhằm tăng doanh số, mở rộng thị phần hoặc phát triển thêm khách hàng mới.

Hàng tồn kho là gì? Là những mặt hàng sản phẩm được doanh nghiệp giữ để bán ra sau cùng. Nói cách khác, hàng tồn kho là những mặt hàng dự trữ

mà một công ty sản xuất ra để bán và những thành phần tạo nên sản phẩm. Do đó, hàng tồn kho chính là sự liên kết giữa việc sản xuất và bán sản

phẩm đồng thời là một bộ phận của tài sản ngắn hạn, chiếm tỉ trọng lớn, có vai trò quan trọng trong việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– Phân ra thành 3 loại:

  • Nguyên liệu thô:là những nguyên liệu được bán đi hoặc giữ lại để sản xuất trong tương lai, được gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên
  • đường về.
  • Bán thành phẩm:là những sản phẩm được phép dùng cho sản xuất nhưng vẫn chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập
  • kho thành phẩm.
  • Thành phẩm:là sản phẩm hoàn chỉnh hoàn thành sau quá trình sản xuất.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: là dự phòng khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá trị ghi sổ của hàng tồn

kho (Theo Thông tư 48/2019/TT-BTC)

trung tam ke toan tai thanh hoa

hoc ke toan tai thanh hoa

Lớp kế toán thực hành tại thanh hóa Tại sao kế toán viên cần phải biết khi nào có thể dự phòng giảm giá hàng tồn kho? Ngoài ra, các quy định

Lớp kế toán thực hành tại thanh hóa

  1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi nào? 

– Thời điểm trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là thời điểm lập báo cáo tài chính năm.

– Việc trích lập các khoản dự phòng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính của các tổ chức kinh tế thực hiện theo pháp luật về kế toán.

– Doanh nghiệp không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài.

– Các khoản dự phòng quy định tại Thông tư này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ báo

cáo năm để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong kỳ báo cáo năm sau; đảm bảo cho doanh nghiệp phản ánh giá trị hàng tồn kho, các khoản đầu tư không

cao hơn giá trên thị trường và giá trị của các khoản nợ phải thu không cao hơn giá trị có thể thu hồi được tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm.

=> Doanh nghiệp xem xét, quyết định việc xây dựng quy chế về quản lý vật tư, hàng hóa, quản lý danh mục đầu tư, quản lý công nợ để hạn chế các rủi

ro trong kinh doanh, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng người trong việc theo dõi, quản lý vật tư, hàng hoá, các khoản đầu tư, thu

hồi công nợ

  1. Đối tượng lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa kho bảo thuế,

thành phẩm (sau đây gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được và đảm bảo điều kiện sau:

– Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính hoặc các bằng chứng hợp lý khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho.

– Là hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm.

  Lớp kế toán thực hành ở thanh hóa

hoc ke toan tai thanh hoa

4. Cách tính dự phòng hàng tồn kho giảm giá

Mức trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho= (Lượng hàng tồn kho thực tế tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm x Giá gốc hàng tồn kho theo

sổ kế toán) – Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

 

Trong đó:

– Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC

ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

– Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho do doanh nghiệp tự xác định là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh

bình thường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ

chúng.

hoc ke toan o thanh hoa

Lớp kế toán thực hành tại thanh hóa

Lớp kế toán thực hành tại thanh hóa Tại sao kế toán viên cần phải biết khi nào có thể dự phòng giảm giá hàng tồn kho? Ngoài ra, các quy định

Lớp kế toán thực hành tại thanh hóa

lop ke toan thuc hanh tai thanh hoa

    5. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Theo Thông tư 200 & Thông tư 133:

Tài khoản 2294 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

a) Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này lớn hơn số đã trích lập từ các kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung

phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2294).

b) Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập từ các kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần

chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2294)

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

c) Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với vật tư, hàng hóa bị hủy bỏ do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, không còn giá

trị sử dụng, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (số được bù đắp bằng dự phòng)

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất cao hơn số đã lập dự phòng)

Có các TK 152, 153, 155, 156.

d) Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trước khi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần: Khoản dự phòng

giảm giá hàng tồn kho sau khi bù đắp tổn thất, nếu được hạch toán tăng vốn nhà nước, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2294)

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Lớp kế toán thực hành tại thanh hóa

lop ke toan thuc hanh tai thanh hoa

   6. Quy định xử lý đối với hàng tồn kho đã trích lập dự phòng

a) Hàng tồn kho do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, hư hỏng, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hết hạn sử

dụng, không còn giá trị sử dụng phải được xử lý huỷ bỏ, thanh lý.

b) Thẩm quyền xử lý:

– Doanh nghiệp thành lập Hội đồng xử lý hoặc thuê tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá để xác định giá trị hàng tồn kho hủy bỏ, thanh lý. Biên bản kiểm kê xác định giá trị hàng tồn kho xử lý do doanh nghiệp lập xác định rõ giá trị hàng tồn kho bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng, chủng loại, số lượng, giá trị hàng tồn kho có thể thu hồi được (nếu có).

– Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu của các tổ chức kinh tế

khác căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý hoặc đề xuất của tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá, các bằng chứng liên quan đến hàng tồn kho

để quyết định xử lý huỷ bỏ, thanh lý; quyết định xử lý trách nhiệm của những người liên quan đến hàng tồn kho đó và chịu trách nhiệm về quyết định của

mình theo quy định của pháp luật.

hoc ke toan o thanh hoa

hoc ke toan tai thanh hoa

c) Khoản tổn thất thực tế của từng loại hàng tồn kho không thu hồi được là chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ kế toán trừ đi giá trị thu hồi từ người

gây ra thiệt hại đền bù, từ cơ quan bảo hiểm bồi thường và từ bán thanh lý hàng tồn kho.

– Giá trị tổn thất thực tế của hàng tồn kho không thu hồi được đã có quyết định xử lý, sau khi bù đắp bằng nguồn dự phòng giảm giá hàng tồn kho,

phần chênh lệch được hạch toán vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết hướng dẫn anh chị về dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Chúc các bạn áp dụng thành công!

Nếu bạn có nhu cầu học thêm về kế toán, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Lớp kế toán thực hành tại thanh hóa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

 

Lớp kế toán thực hành tại thanh hóa

Nơi học kế toán thực hành ở Thanh Hóa

Lop ke toan uy tin tai Thanh Hoa

Lop ke toan uy tin o Thanh Hoa

Trung tam dao tao ke toan uy tin o Thanh Hoa

Lớp học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Dia chi day ke toan thuc hanh chat luong o Thanh Hoa

Dia chi day ke toan thuc hanh chat luong tai Thanh Hoa

Lớp học kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Học kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Hoc ke toan cap toc tai Thanh Hoa

Hoc ke toan cap toc o Thanh Hoa

Noi hoc ke toan thuc hanh tai Thanh Hoa

Trung tam dao tao kế toan uy tin tai Thanh Hoa

Lop hoc kế toan cap toc tai Thanh Hoa

Lop hoc ke toan cap toc o Thanh Hoa

Địa chỉ dạy kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Dia chi day ke toan thuc hanh o Thanh Hoa

Nơi học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Noi hoc ke toan thuc hanh o Thanh Hoa

Địa chỉ dạy kế toán thực hành tốt nhất tại Thanh Hóa

Lớp học kế toán hàng đầu tại Thanh Hóa

Lớp học kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Địa chỉ học kế toán tổng hợp tại Thanh Hóa

Lop hoc kế toan uy tin tai Thanh Hoa

Trung tâm đào tạo kế toán thực tế ở Thanh Hóa

Địa chỉ học kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Dia chi hoc kế toan uy tin tai Thanh Hoa

Lớp học kế toán thuế ở Thanh Hóa

Địa chỉ dạy kế toán tại Thanh Hóa

Noi hoc ke toan thuc hanh chat luong tai Thanh Hoa

Trung tam dao tao kế toan thuc te tai Thanh Hoa

Lớp học kế toán hàng đầu ở Thanh Hóa

Địa chỉ học kế toán thực hành chất lượng ở Thanh Hóa

Lop ke toan o Thanh Hóa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo